Regulamin imprezy masowej „Sabałowa Noc”

Regulamin dla wszystkich Gości, którzy będą się z nami bawić na Sabałowej Nocy.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Odbywającej się w ramach

Festiwalu Folkloru Polskiego

50. Jubileuszowe „SABAŁOWE BAJANIA”

Bukowina Tatrzańska 13 – 14 sierpnia 2016 r.

SCENA PLENEROWA – TEREN POD BUKOWIAŃSKIMI TERMAMI

 1. Termin imprezy: 13 -14 sierpnia 2016 r.

 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie.

 3. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie.

 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników oraz do przestrzegania poniższego regulaminu, przepisów bhp, a także regulaminu obiektu.

 5. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu
  w dniach:

 • 13 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 do godz. 04.00,

 • 14 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 do godz. 24.00.

 1. Publiczność zajmuje miejsce dla niej wyznaczone.

 2. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia imprezy do jej zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki mają opuścić miejsce imprezy masowej.

 3. W trakcie imprezy masowej na jej terenie mogą przebywać tylko
  i wyłącznie osoby pełnoletnie, lub niepełnoletnie z dorosłym opiekunem prawnym.

 4. Na teren imprezy nie mają prawa wstępu osoby:

 • wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;

 • znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających;

 • odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają niebezpieczne przedmioty;

 • odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania;

 • których identyfikacja według zamieszczonej fotografii w dokumencie jest utrudniona (zasłonięta twarz kominiarką, kapturem, szalikiem bądź wymalowana barwami klubowymi).

 1. Na terenie imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach i plastikowych powyżej 0,51 l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub ludzkiemu zdrowiu np. kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży
  i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową,
  w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby, które odmówią poddaniu się tej czynności, nie będą wpuszczone.

 3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie
  i posiadanie w trakcie imprez masowych jest zabronione.

 4. Organizator imprezy zabrania wprowadzenia lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.

 5. Zabrania się niszczenia mienia znajdującego się na obiekcie, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje czynu przewidziane przepisami prawa.

 6. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa.

 7. Osoby, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku i stwarzać zagrożenia dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje, lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z imprezy.

 8. Zabrania się tarasowania i zastawiania dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych, hydrantów i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej.

 9. Każdy uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem imprezy oraz graficznym planem obiektu.

 10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora
  i służb porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia lub zdrowia lub uszkodzeniu mienia.

 11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zaleceń organizatora oraz służby porządkowej.

 12. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu imprezy masowej działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

 13. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie obiektu przed imprezą, jak
  i w czasie jej trwania imprezy masowe w miejscach innych niż wyznaczone, będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 15. Regulamin imprezy masowej podany jest na stronach internetowych www.domludowy.pl, www.sabalowebajania.pl oraz wywieszony
  w miejscu widocznym i dostępnym dla uczestników tj. przy wejściu głównym w celu zapoznania się z nim i jego przestrzegania.