Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ BUKOWIAŃSKIE CENTRUM KULTURY „DOM LUDOWY”
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 87, tel. 18 20 772 21
2.Inspektorem Ochrony Danych jest: Pan Michał Rokicki, adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl, tel. 535 865 506.
3.Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową Centrum.
4.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
6.Dane osobowe zebrane w ankiecie informacyjnej mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
7.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w/w celów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości współpracy.
8.Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

Informujemy że Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej jako Administrator danych osobowych z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (34-530), ul. T. Kościuszki 87, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  wyznaczył:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – mgr Michała Rokickiego

​​Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy poprzez:

  • pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Urząd  Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska,
  • adres e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl,
  • telefon komórkowy: 535 865 506.