Regulamin

FESTIWAL FOLKLORU POLSKIEGO
54. „SABAŁOWE BAJANIA”
Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów,
Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych
Bukowina Tatrzańska, 13 – 16 sierpnia 2020 r.

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Sabałowe Bajania – organizowane są w formie corocznych konkursów.
Celem konkursu jest kultywowanie, popularyzowanie oraz ochrona tradycji gawędziarstwa, śpiewu i gry na instrumentach ludowych.
Sabałowe Bajania są imprezą ogólnopolską. Uczestnicy poszczególnych konkursów winni prezentować odpowiednio wysoki poziom artystyczny.
Warunkiem uczestnictwa w Sabałowych Bajaniach jest wcześniejsza rekomendacja z konkursu o randze co najmniej regionalnej.
W przypadku braku imprezy kwalifikującej uczestnicy winni być delegowani przez Wojewódzkie lub Regionalne Ośrodki Kultury, które potwierdzą ich poziom na karcie zgłoszenia. Liczba rekomendowanych uczestników jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji w zakwalifikowaniu zgłaszanych uczestników, o czym instytucje delegujące zostaną poinformowane.
Uczestnicy poszczególnych konkursów oceniani będą w następujących kategoriach:
• dziecięca – od 10 do 13 lat
• młodzieżowa – powyżej 13 do 18 lat
• dorosła – powyżej 18 lat
Prezentacja programów w poszczególnych konkursach nie może przekraczać 10 min.
Uczestnik Sabałowych Bajań może wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednym konkursie.
Organizator nie zapewnia garderoby, uczestnicy proszeni są o przybycie w strojach regionalnych.

II. KONKURS GAWĘDZIARZY LUDOWYCH
Repertuar uczestnika powinien obejmować:
• gawędy z przekazu ustnego
• gawędy własnego autorstwa
• gawędy publikowane
Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednakże pożądanym jest, aby był on zgodny
z regionem, który gawędziarz reprezentuje.
Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach (z wyjątkiem akordeonu).
Wyklucza się możliwość prezentowania przez uczestników repertuaru z ubiegłorocznego konkursu.
Kryteria oceny:
• wybór tematu
• zachowanie ludowego charakteru
• czystość gwary
• poprawna dykcja, interpretacja i gest
• ogólny wyraz artystyczny i strój

III. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
Kryteria oceny:
• wybór instrumentu
• dobór repertuaru
• zachowanie w grze stylu własnego regionu
• czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
• ogólny wyraz artystyczny i strój
Pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumentów muzycznych (akordeon wykluczony). Uczestnik konkursu może zagrać na kilku różnych tradycyjnych instrumentach. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.

IV. KONKURS ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH
Soliści i grupy śpiewacze:
Kryteria oceny:
• zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z wiejskim obyczajem
• czystość brzmienia
• ogólny wyraz artystyczny i strój
W grupie śpiewaczej nie może występować więcej niż 6 osób.
Śpiewakom nie może przygrywać kapela ani instrumentalista, a wykonywany repertuar powinien być tradycyjny. Zwraca się uwagę na konieczność dostosowania treści utworu do wieku wykonawcy.

V. KONKURS ŚPIEWU DRUŻBÓW WESELNYCH I PYTACY
Program występu powinien obejmować pełną rolę i obowiązki drużby w całym przebiegu wesela.
Kryteria oceny:
• dobór melodii i tekstu zgodny z regionem
• zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z obyczajem weselnym
• ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty
Drużbom może przygrywać kapela lub instrumentalista.

VI. KONKURS MOWY STAROSTY WESELNEGO
Starostowie weselni prezentują mowy wygłaszane przed błogosławieństwem młodej pary udającej się do ślubu.
Kryteria oceny:
• sposób przebiegu ceremoniału
• zachowanie tradycyjnej obyczajowości
• czystość gwary
• ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty

VII. NAGRODY
 Konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych:
Pierwsze miejsca:
• kategoria dziecięca – nagrody rzeczowe
• kategoria młodzieżowa – Małe Spinki Góralskie i nagrody pieniężne
• kategoria dorosła – Duże Spinki Góralskie i nagrody pieniężne
Drugie i trzecie miejsca w kategorii młodzieżowej i dorosłej – nagrody pieniężne.
 Konkurs śpiewu drużbów weselnych i pytacy:
Pierwsze miejsca – Korbace lub Siekierki i nagrody pieniężne.
Drugie i trzecie miejsca – nagrody pieniężne.

 Konkurs mowy starosty weselnego:
Pierwsze miejsca – Duże Spinki Góralskie i nagrody pieniężne.
Drugie i trzecie miejsca – nagrody pieniężne.
 Komisja oceniająca może przyznać nagrodę grand prix – Bukowiański Buk, w postaci statuetki wraz z nagrodą pieniężną za wybitną prezentację w konkursach regulaminowych w kategorii dorosłych (za wyjątkiem pytacy i drużbów, którzy otrzymują Korbace lub Siekierki).
 Jury może przyznać następujące nagrody specjalne:
• im. prof. dr. hab. Józefa Bubaka dla szczególnie zasłużonego gawędziarza w kategorii dorosłych kultywującego gawędę swojego regionu,
• im. Franciszka Hodorowicza-Sewcowego dla gawędziarza w kategorii dorosłych za interpretację oraz wyjątkowe walory poznawcze i edukacyjne prezentowanej gawędy,
• im. Stanisława Chowańca-Suchowiana dla jednego z młodych, wyróżniających się gawędziarzy.
 Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VIII. INFORMACJE OGÓLNE
1.Laureaci grand prix – Bukowiańskiego Buka oraz pierwszych miejsc z ubiegłorocznych Sabałowych Bajań mogą wystąpić w tegorocznym konkursie pod warunkiem, że będzie to inny konkurs lub inna kategoria wiekowa od tej, w której zostali nagrodzeni.
2.Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i nie zapewniają noclegów uczestnikom Sabałowych Bajań.
3.Uczestnikom konkursu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w dniu występu.
4.Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu.
5.Wysokość nagród pieniężnych uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.
6.Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników Sabałowych Bajań, laureaci konkursu proszeni są o odbiór nagród w strojach regionalnych.
7.W konkursie grup śpiewaczych nagrody za poszczególne miejsca przysługują w równych częściach dla każdego członka grupy. W imieniu grupy całość nagrody może odebrać jedna upoważniona osoba, wskazana na karcie zgłoszenia.
8.Organizator nie wysyła dyplomów oraz nagród rzeczowych. Nagrody nieodebrane do dnia 30.09.2020 r. przechodzą na własność Organizatora.
9.Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadesłać na adres organizatora do dnia 27.07.2020 r. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, ul. Kościuszki 87, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska tel./ fax 18/ 20 77 221, e-mail: referent@domludowy.pl
10. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Festiwalu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji Sabałowych Bajań odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
12. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Festiwalu, w celu wykorzystania ich przez BCK „Dom Ludowy” oraz MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2.Uczestnicy Festiwalu, udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu.
3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Festiwalu dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”, w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej BCK „Dom Ludowy oraz stronie wydarzenia.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez BCK „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej podmiotom współpracującym przy organizacji Festiwalu, lista których znajduje się w biurze organizatora.

INFORMACJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 87, tel. 18 20 772 21
2.Inspektorem Ochrony Danych jest: Andrzej Skupień, adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl, tel. +48182000870 w. 68.
3.Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową Centrum.
4.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
6.Dane osobowe zebrane w ankiecie informacyjnej mogą być przetwarzane
i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
7.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w/w celów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości współpracy.
8.Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.