Regulamin obiektu

1. Obiekt jest udostępniony uczestnikom imprezy podczas jej trwania w dniach 11-12 sierpnia 2018 r.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników oraz do przestrzegania poniższego regulaminu, przepisów bhp, w przypadku imprez masowych, dodatkowo regulaminu imprezy.
3. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz:

 • spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi miejscami
 • wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych
 • wprowadzania zwierząt
 • siadania na miejscach do tego nie przeznaczonych
 • zaśmiecania obiektu

4. Na teren imprezy nie mają prawa wstępu osoby:

 • wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe.
 • znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają ww. przedmioty.
 • odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania.
 • których identyfikacja w zamieszczonej fotografii w dokumencie jest utrudniona ( zasłonięta twarz kominiarką, kapturem, szalikiem ).

5. Każda osoba zakłócająca porządek podczas trwania imprezy zostanie usunięta z obiektu a w przypadku stawiania oporu zostanie przekazana policji.
6. W przypadku zauważenia pożaru bądź innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:

 • natychmiast poinformować służby porządkowe.
 • użyć sprzętu gaśniczego.
 • stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośnik.
 • unikać paniki.
 • kierować się do wyjść ewakuacyjnych wyznaczonymi drogami.
 • nie utrudniać dojazdu służbą ratowniczym.

7. Osoby nie stosujące się do poleceń służb porządkowych popełniają wykroczenie i podlegają karze.
8. Organizator i służby przez niego wynajęte nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy oraz sprzęt pozostawiony na obiekcie.
9. Publiczność zajmuje miejsce dla niej wyznaczone.
10. Publiczność nie ma wstępu do pomieszczeń organizatorów i pomieszczeń technicznych na obiekcie.
11. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.
12. Zabrania się wspinania się na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
13. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych, nie niszczyć krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
14. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy.Regulamin obiektu wywieszony jest w miejscu widocznym i dostępnym dla uczestników tj. przy wejściu głównym w celu zapoznania się i przestrzegania.