Regulamin obiektu

REGULAMIN OBIEKTU – teren imprezy masowej

 1. Obiekt jest udostępniony uczestnikom imprezy podczas jej trwania w dniu 10/11 sierpnia 2019 r.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników, oraz do przestrzegania poniższego regulaminu, przepisów bhp, w przypadku imprez masowych, dodatkowo regulaminu imprezy.
 3. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz:
  – spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi miejscami
  – wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych
  – wprowadzania zwierząt
  – siadania na miejscach do tego nie przeznaczonych
  – zaśmiecania obiektu
 4. Na teren imprezy nie mają prawa wstępu osoby:
  – wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
  – znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  – odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają ww. przedmioty,
  – odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania,
  – których identyfikacja w zamieszczonej fotografii w dokumencie jest utrudniona ( zasłonięta twarz kominiarką, kapturem, szalikiem ).
 1. Każda osoba zakłócająca porządek podczas trwania imprezy zostanie usunięta z obiektu a w przypadku stawiania oporu zostanie przekazana policji.
 2. W przypadku zauważenia pożaru bądź innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
  – natychmiast poinformować służby porządkowe.
  – użyć sprzętu gaśniczego,
  – stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośnik,
  – unikać paniki,
  – kierować się do wyjść ewakuacyjnych wyznaczonymi drogami,
  – nie utrudniać dojazdu służbą ratowniczym.
 3. Osoby nie stosujące się do poleceń służb porządkowych popełniają wykroczenie i podlegają karze.
 4. Organizator i służby przez niego wynajęte nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy oraz sprzęt pozostawiony na obiekcie.
 5. Publiczność zajmuje miejsce dla niej wyznaczone.
 6. Publiczność nie ma wstępu do pomieszczeń organizatorów i pomieszczeń technicznych na obiekcie.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.
 8. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
 9. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych, nie niszczyć krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
 10. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy.

Regulamin obiektu wywieszony jest w miejscu widocznym i dostępnym dla uczestników tj. przy wejściu głównym w celu zapoznania się i przestrzegania.