Regulamin obiektu

 1. Obiekt jest udostępniony uczestnikom imprezy podczas jej trwania w dniach 12/13 sierpnia 2017 r.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników, oraz do przestrzegania poniższego regulaminu, przepisów bhp, w przypadku imprez masowych dodatkowo regulaminu imprezy.
 3. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz:
 • Spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi miejscami.
 • Wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych.
 • Wprowadzania zwierząt.
 • Siadania na miejscach do tego nie przeznaczonych.
 • Zaśmiecania obiektu.
 1. Na teren imprezy nie mają prawa wstępu osoby:
 • Wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe.
 • Znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają w/w przedmioty.
 • Odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania.
 • Których identyfikacja w zamieszczonej fotografii w dokumencie jest utrudniona ( zasłonięta twarz kominiarką, kapturem, szalikiem bądź wymalowana barwami klubowymi).
 1. Każda osoba zakłócająca porządek podczas trwania imprezy zostanie usunięta z obiektu a w przypadku stawiania oporu zostanie przekazana policji.
 2. W przypadku zauważenia pożaru bądź innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
 • Natychmiast poinformować służby porządkowe.
 • Użyć sprzętu gaśniczego.
 • Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośnik.
 • Unikać paniki.
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych wyznaczonymi drogami.
 • Nie utrudniać dojazdu służbą ratowniczym.
 1. Osoby nie stosujące się do poleceń służb porządkowych popełniają wykroczenie i podlegają karze.
 2. Organizator i służby przez niego wynajęte nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy oraz sprzęt pozostawiony na obiekcie.
 3. Publiczność zajmuje miejsce dla niej wyznaczone.
 4. Publiczność nie ma wstępu do pomieszczeń organizatorów
  i pomieszczeń technicznych na obiekcie.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
 7. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych, nie niszczyć krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
 8. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy.

Regulamin obiektu wywieszony jest w miejscu widocznym i dostępnym dla uczestników tj. przy wejściu głównym w celu zapoznania się i przestrzegania.