Regulamin

 

FESTIWAL FOLKLORU POLSKIEGO

51. Sabałowe Bajania
Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych.
Bukowina Tatrzańska, 10 – 12 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN

Założenia programowe:

Sabałowe Bajania – organizowane są w formie corocznych konkursów, na które składają się:

 • konkurs gawędziarzy ludowych
 • konkurs instrumentalistów ludowych
 • konkurs śpiewaków ludowych
 • konkurs śpiewu drużbów weselnych, w tym podtatrzańskich pytacy
 • konkurs mowy starosty weselnego

Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu i gry na instrumentach ludowych.

Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą w jednej z trzech kategorii:

 • dziecięca – od 10 do 13 lat
 • młodzieżowa – od 14 do 17 lat
 • dorosła – od 18 lat

Sabałowe Bajania są imprezą ogólnopolską. Uczestnicy poszczególnych konkursów winni prezentować odpowiednio wysoki poziom artystyczny.

Warunkiem uczestnictwa w „Sabałowych Bajaniach” jest wcześniejsza rekomendacja z konkursu o randze co najmniej regionalnej. W przypadku braku imprezy kwalifikującej uczestnicy winni być delegowani przez Wojewódzkie lub Regionalne Ośrodki Kultury, które potwierdzą ich poziom na karcie zgłoszenia. Liczba rekomendowanych uczestników jest ograniczona: jedna grupa śpiewacza oraz po jednym uczestniku w pozostałych kategoriach regulaminowych z jednej gminy.

Uczestnik Sabałowych Bajań może wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednym konkursie.

I. KONKURS GAWĘDZIARZY LUDOWYCH

§ 1.

Repertuar uczestnika powinien obejmować:

 • gawędy z przekazu ustnego
 • gawędy własnego autorstwa
 • gawędy publikowane

Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednakże pożądanym jest, aby odzwierciedlał on stare tradycje.

§ 2.

Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach (z wyjątkiem akordeonu).

§ 3.

Wyklucza się możliwość prezentowania przez uczestników repertuaru z ubiegłorocznego konkursu.

§ 4.

Laureatom pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody w postaci:

 • kategoria dziecięca – nagrody rzeczowe
 • kategoria młodzieżowa – Małe Spinki Góralskie i nagrody pieniężne
 • kategoria dorosła – Duże Spinki Góralskie i nagrody pieniężne

Laureaci drugich i trzecich miejsc w kategorii młodzieżowej i dorosłej otrzymują także nagrody pieniężne.

§ 5.

Kryteria oceny:

 • wybór tematu
 • zachowanie ludowego charakteru
 • czystość gwary
 • poprawna dykcja, interpretacja i gest
 • ogólny wyraz artystyczny i strój

§ 6.

Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.

II. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW

§ 1.

Kryteria oceny:

 • wybór instrumentu
 • dobór repertuaru
 • zachowanie w grze stylu własnego regionu
 • czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
 • ogólny wyraz artystyczny i strój

§ 2.

Pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumentów muzycznych (akordeon wykluczony). Uczestnik konkursu może zagrać na kilku różnych tradycyjnych instrumentach. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.

§ 3.

Laureaci otrzymują nagrody jak w konkursie gawędziarzy.

§ 4.

Czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

III. KONKURS ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

§ 1.

A. Soliści

Kryteria oceny:

 • zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z wiejskim obyczajem
 • czystość brzmienia
 • ogólny wyraz artystyczny i strój

B. Grupy śpiewacze

W grupie śpiewaczej nie może występować więcej niż 6 osób. Kryteria oceny jak w pkt. A.

§ 2.

Śpiewakom nie może przygrywać kapela ani instrumentalista, a wykonywany repertuar powinien być tradycyjny. Zwraca się uwagę na konieczność dostosowania treści utworu do wieku wykonawcy. Czas wystąpienia śpiewaków nie może przekroczyć 10 min.

§ 3.

Laureaci otrzymują nagrody jak w poprzednich konkursach.

IV. KONKURS ŚPIEWU DRUŻBÓW WESELNYCH I PYTACY

§ 1.

Program występu powinien obejmować pełną rolę i obowiązki drużby w całym przebiegu wesela.

§ 2.

Kryteria oceny:

 • dobór melodii i tekstu zgodny z regionem
 • zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z obyczajem weselnym
 • ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty

§ 3.

Drużbom nie może przygrywać kapela ani instrumentalista. Czas prezentacji programu do 15 min.

§ 4.

Laureaci pierwszych miejsc otrzymują Korbace, a nagrodzeni od pierwszego do trzeciego miejsca także nagrody pieniężne.

V. KONKURS MOWY STAROSTY WESELNEGO

§ 1.

Starostowie weselni prezentują mowy wygłaszane przed błogosławieństwem młodej pary udającej się do ślubu.

§ 2.

Kryteria oceny:

 • sposób przebiegu ceremoniału
 • zachowanie tradycyjnej obyczajowości
 • czystość gwary
 • ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty

§ 3.

Laureaci pierwszych miejsc otrzymują Duże Spinki Góralskie, a nagrodzeni od pierwszego do trzeciego miejsca także nagrody pieniężne.

§ 4.

Czas trwania prezentacji do 10 min.

VI. INFORMACJE OGÓLNE

1. Komisja oceniająca może przyznać nagrodę grand prix – Bukowiański Buk, w postaci statuetki wraz z nagrodą pieniężną za wybitną prezentację dla gawędziarza, instrumentalisty, śpiewaka i grupy śpiewaczej w kategorii dorosłych.

2. Jury może przyznać następujące nagrody specjalne:
im. prof. dr. Józefa Bubaka dla szczególnie zasłużonego gawędziarza w kategorii dorosłych kultywującego gawędę swojego regionu,
im. Franciszka Hodorowicza-Sewcowego dla gawędziarza w kategorii dorosłych za interpretację oraz wyjątkowe walory poznawcze i edukacyjne prezentowanej gawędy,
im. Stanisława Chowańca-Suchowiana dla jednego z młodych, wyróżniających się gawędziarzy.

3. Laureaci grand prix – Bukowiańskiego Buka oraz pierwszych miejsc z ubiegłorocznych Sabałowych Bajań mogą wystąpić w tegorocznym konkursie pod warunkiem, że będzie to inna konkurencja lub inna kategoria wiekowa od tej, w której zostali nagrodzeni.

4. Koszty podróży uczestnikom Sabałowych Bajań pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie.

5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

6. Uczestnikom konkursu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden posiłek w dniu występu.

7. Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu.

8. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od środków pozyskanych od sponsorów.

9. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników Sabałowych Bajań, laureaci konkursu proszeni są o odbiór nagród w strojach regionalnych.

10. W konkursie grup śpiewaczych nagrody za poszczególne miejsca przysługują w równych częściach dla każdego członka grupy. W imieniu grupy całość nagrody może odebrać jedna upoważniona osoba.

11. Organizator nie wysyła dyplomów oraz nagród rzeczowych. Nagrody nieodebrane do dnia 30.09.2017 r. przechodzą na własność Organizatora.

12. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadesłać na adres organizatora do dnia 21.07.2017 r.

13. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Festiwalu, w celu wykorzystania ich przez BCK „Dom Ludowy” w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;
c) wprowadzenia do obrotu;
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania;
f) najmu i dzierżawy;
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

2.Uczestnicy Festiwalu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Festiwalu.

3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BCK „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji Festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, że mają prawo zarówno do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.